o JEREMIE     Promocja i informacja     Kontakt  
  Szukaj  
  Inicjatywa JEREMIE - dla rozwoju Polski  
     
  Strefa dla przedsiębiorców   Strefa dla pośredników   wiadomosc rozwiń wiadomości  

Konkurs 2.5/2013/DFP - pożyczka globalna

UWAGA! Informacja o unieważnieniu Konkursu nr 2.5/2013/DFP na Pośredników Finansowych „DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDUSZU POWIERNICZEGO”

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Priorytet nr 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.3 „Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP”) informuje, że z dniem 10.01.2014 r. na podstawie pkt. III. ppkt 13 Regulaminu Konkursu Nr 2.5/2013/DFP  „Wybór Pośredników Finansowych w ramach wsparcia z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego”  Produkt Finansowy „Pożyczka Globalna”, unieważnia Konkurs na Produkt Finansowy „Pożyczka Globalna” ogłoszony w dniu 30 grudnia 2013 roku.

Jednocześnie Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego informuje, że wyraża wolę niezwłocznego przygotowania i przeprowadzenia nowego konkursu na wybór Pośredników Finansowych w ramach wsparcia z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego na Produkt Finansowy „Pożyczka Globalna”. Intencją Menadżera jest przeprowadzenie nowego konkursu w trybie konkursu zamkniętego, polegającego na rozpatrywaniu wszystkich złożonych wniosków i ich ocenie punktowej, w którym wsparcie otrzymają Wnioskodawcy, którzy otrzymali największą liczbę punktów, z zachowaniem porównywalnych warunków biznesowych zawartych w niniejszym ogłoszeniu o Konkursie nr 2.5/2013/DFP.

Stosowne ogłoszenie o konkursie i zasadach na jakich zostanie przeprowadzony, ukaże się w prasie oraz na stronie internetowej www.dfp.info.pl. W związku z powyższym prosimy o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego.

 

 

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE nr 2.5/2013/DFP
NA POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH
„DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDUSZU POWIERNICZEGO”

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Priorytet nr 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.3 „Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP”), ogłasza Konkurs otwarty na Pośredników Finansowych w ramach wsparcia ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego.

W ramach Konkursu, Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego udzieli wsparcia w postaci Pożyczki Globalnej Pośrednikom Finansowym wybranym w oparciu o kryteria określone w  Załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu dostępnym na poniższej stronie internetowej.

Łączna kwota wsparcia przewidziana do przyznania w niniejszym Konkursie wynosi 60.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych).

Szczegółowe informacje o podmiotach uprawnionych do składania wniosków, zasadach przygotowania, składania oraz oceny wniosków określone zostały w Regulaminie Konkursu oraz w jego załącznikach, dostępnych na poniższej stronie internetowej.

Wnioski o dopuszczenie do Konkursu można składać w trybie ciągłym w terminie od dnia 14 stycznia 2014 roku od godziny 8:00 do czasu osiągnięcia przez łączną wartość złożonych wniosków poziomu 200% łącznej kwoty wsparcia przewidzianej w ramach niniejszego Konkursu, jednak nie później niż do dnia 14 lutego 2014 roku do godziny 16.00

Informacja o zakończeniu naboru Wniosków, osiągnięciu przez łączną wartość złożonych wniosków poziomu 200% łącznej kwoty wsparcia lub wykorzystaniu limitu zostanie zamieszczona poniższej stronie internetowej.

Wnioski o dopuszczenie do Konkursu, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie:

Dolnośląski Fundusz Powierniczy

Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego
ul. Wita Stwosza 15
50-148 Wrocław

lub wysłać pod powyższy adres przesyłką kurierską lub pocztą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura Regionalnego (decyduje data stempla Biura Regionalnego, a nie data stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej).

Wnioski będą podlegały rozpatrywaniu według kolejności zgłoszenia.

Wnioski przygotowane w innej formie niż przewidziana w Regulaminie Konkursu nie będą oceniane.

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na poniższej stronie internetowej, jak również każdy Wnioskodawca zostanie indywidualnie poinformowany o wyniku rozpatrzenia jego Wniosku.

Podmiotom składającym wniosek przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w trybie określonym w Regulaminie Konkursu.

 

Ewentualne pytania prosimy kierować do:

Dolnośląski Fundusz Powierniczy - Biuro Główne

Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego
Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
tel.: 22 599 81 00
email:

Dolnośląski Fundusz Powierniczy - Biuro Regionalne

Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego
ul. Wita Stwosza 15
50-148 Wrocław
tel.: 71 38 84 244
e-mail:

 

Dokumenty do konkursu

Biznes plan

Metryka produktu finansowego

Wniosek o dopuszczenie do konkursu

Regulamin konkursu

Umowa Operacyjna

Kryteria Wyboru Pośredników Finansowych

Załącznik 5 - Szczegółowe Zasady Sprawozdawczości

Załącznik 6 - Wniosek o Wsparcie

Załącznik 7 - Wniosek o Wypłatę Transzy

Załącznik 8 - Pełnomocnictwo do rachunku bankowego

Załącznik 9 - Cesja Praw z Zabezpieczeń

Załącznik 10 - Porozumienie do Weksla inblanco

Załącznik 11 - Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Załącznik 12 - Wniosek o wypłatę zachęty