o JEREMIE     Promocja i informacja     Kontakt  
  Szukaj  
  Inicjatywa JEREMIE - dla rozwoju Polski  
     
  Strefa dla przedsiębiorców   Strefa dla pośredników   wiadomosc rozwiń wiadomości  

Konkurs 2.6/2015/ŁRFP - pożyczka globalna

2016-02-08 UWAGA! 

INFORMACJA O ZMIANIE WARUNKÓW KONKURSOWYCH
DLA KONKURSU NR 2.6/2015/ŁRFP „WYBÓR POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH
W RAMACH WSPARCIA Z ŁÓDZKIEGO REGIONALNEGO FUNDUSZU POWIERNICZEGO”


Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako Menadżer Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.4 „Rozwój otoczenia biznesu”), uprzejmie informuje, iż łączna kwota wsparcia przewidziana do przyznania w Konkursie 2.6/2015/ŁRFP „Wybór Pośredników Finansowych w ramach wsparcia z Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego” (dalej „Konkurs”) została zwiększona do poziomu 37.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów złotych).

Pozostałe warunki Konkursu pozostają bez zmian.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE nr 2.6/2015/ŁRFP DLA POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH
w ramach
Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego

 

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako Menadżer Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.4 „Rozwój otoczenia biznesu”), ogłasza Konkurs zamknięty dla Pośredników Finansowych w ramach wsparcia ze środków Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego.

Menadżer Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego udzieli wsparcia w postaci Pożyczki Globalnej Pośrednikom Finansowym wybranym w ramach Konkursu. Zasady wyboru Pośredników Finansowych wraz ze wskazaniem podmiotów uprawnionych do udziału w Konkursie zostały określone w dokumentacji konkursowej zamieszczonej na niniejszej stronie internetowej.

Łączna kwota wsparcia przewidziana do przyznania w niniejszym Konkursie wynosi 30.000.000,00 PLN.

Wnioski o dopuszczenie do Konkursu można składać w terminie od dnia 29 grudnia 2015 roku od godziny 8:00 do dnia 12 stycznia 2016 roku do godziny 16:00.

Wnioski, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu, określonym przez Menadżera Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego, należy dostarczyć od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 na adres:
Łódzki Regionalny Fundusz Powierniczy - Biuro Regionalne

Menadżer Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego
Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Łąkowa 29
90-554 Łódź


osobiście albo wysłać pocztą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura Regionalnego.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania, składania oraz oceny Wniosków określone zostały w Regulaminie Konkursu oraz załącznikach do Regulaminu Konkursu (we wzorze Wniosku o dopuszczenie do Konkursu oraz wzorze Biznes Planu), dostępnych na niniejszej stronie internetowej.

Wnioski przygotowane w innej formie, niż przewidziana w Regulaminie Konkursu, nie będą oceniane.

Podmiotom składającym Wniosek przysługuje prawo wniesienia pisemnego Protestu do Menadżera Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego w trybie określonym w Regulaminie Konkursu.

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, jak również każdy Wnioskodawca zostanie indywidualnie poinformowany o wyniku rozpatrzenia jego Wniosku.

Ewentualne pytania prosimy kierować do:
Łódzki Regionalny Fundusz Powierniczy - Biuro Główne

Menadżer Funduszu Powierniczego
Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
tel.: 22 599 81 00
fax: 22 823 88 25
email:


Łódzki Regionalny Fundusz Powierniczy - Biuro Regionalne

Menadżer Funduszu Powierniczego
Oddział Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi
ul. Łąkowa 29
90-554 Łódź
tel.: +48 42 634 57 80
fax: +48 42 634 57 55
e-mail:
 

 

 

Lista Pośredników Finansowych, którym przyznano wsparcie w ramach Konkursu nr 2.6/2015/ŁRFP

Lista pośredników

 

Aby wyświetlić dalszą treść musisz być zalogowany.

Aby zalogować się, wypełnij poniższy formularz:

login: *
hasło: *