o JEREMIE     Promocja i informacja     Kontakt  
  Szukaj  
  Inicjatywa JEREMIE - dla rozwoju Polski  
     
  Strefa dla przedsiębiorców   Strefa dla pośredników   wiadomosc rozwiń wiadomości  

Konkurs 2.7/2016/FPJWW - pożyczka globalna

 

2016-06-01 UWAGA! Informacja o zmianie do Konkursu

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 (Priorytet I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.3 „Rozwój systemu finansowych instrumentów wparcia przedsiębiorczości”) uprzejmie informuje, iż do Konkursu zamkniętego na Pośredników Finansowych w ramach wsparcia ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego, Produkt Finansowy „Pożyczka Globalna”, ogłoszonego w dniu 2 lutego 2016 r. została wprowadzona następująca zmiana:


1. Łączna kwota wsparcia przewidziana do przyznania w niniejszym Konkursie została zwiększona do poziomu 104.950.000,00 PLN (słownie: sto cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Pozostałe warunki Konkursu pozostają bez zmian.


W związku ze zmianą aktualizacji uległy następujące pliki:

Metryka produktu finansowego

Regulamin konkursu

 

 

2016-04-13 UWAGA! 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU OCENY FORMALNEJ

DLA KONKURSU NR 2.7/2016/FPJWW 

 


Zgodnie z pkt XII lit. A ppkt 2 Regulaminu Konkursu 2.7/2016/FPJWW - Wybór Pośredników Finansowych w ramach wsparcia z Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego - Produkt Finansowy „Pożyczka Globalna”, Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.3 „Rozwój systemu finansowych instrumentów wparcia przedsiębiorczości”), uprzejmie informuje o przedłużeniu terminu oceny formalnej, o której mowa w pkt. XII lit. A ww. regulaminu, do dnia 29 kwietnia 2016 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NR 2.7/2016/FPJWW
NA POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH
w ramach
Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.3 „Rozwój systemu finansowych instrumentów wparcia przedsiębiorczości”), ogłasza Konkurs zamknięty dla Pośredników Finansowych w ramach wsparcia ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego.

Łączna kwota wsparcia przewidziana do przyznania w Konkursie wynosi 80 000 000,00 PLN. Uprawnionymi do składania wniosków o dopuszczenie do konkursu są podmioty określone w dokumentacji konkursowej dostępnej na niniejszej stronie internetowej.

W ramach Konkursu, Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego udzieli wsparcia w postaci Pożyczki Globalnej Pośrednikom Finansowym wybranym w oparciu o kryteria określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu, dostępnym na niniejszej stronie internetowej.

Wnioski można składać po upływie 3 tygodni od dnia ogłoszenia Konkursu tj. w terminie od 24 lutego 2016 roku od godziny 8:00 do dnia 16 marca 2016 roku do godziny 16:00.

Wnioski należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu, określonym przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego w siedzibie:

Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Wielkopolskiego - Biuro Regionalne

Menadżer Funduszu Powierniczego
Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Składowa 5; 61-888 Poznań

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 albo wysłać pocztą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura Regionalnego (decyduje data stempla Biura Regionalnego, a nie data stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej).

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania, składania oraz oceny wniosków określone zostały w Regulaminie Konkursu oraz w jego załącznikach dostępnych na poniższej stronie internetowej.

Wnioski przygotowane w innej formie niż przewidziana w Regulaminie Konkursu, nie będą oceniane.

Podmiotom składającym wniosek przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego w trybie określonym w Regulaminie Konkursu. 

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, jak również każdy Wnioskodawca zostanie indywidualnie poinformowany o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.

 

Pytania prosimy kierować do:

Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Wielkopolskiego - Biuro Główne

Menadżer Funduszu Powierniczego
Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Instrumentów Finansowych
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
tel.: +48 22 599 81 00, fax: +48 22 823 88 25
email:

Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Wielkopolskiego - Biuro Regionalne

Menadżer Funduszu Powierniczego
Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Składowa 5; 61-888 Poznań
tel.: +48 61 885 31 04 (05)
Agata Adamczewska e-mail: agata.adamczewska@bgk.pl
Romuald Fabisiak a-mail: romuald.fabisiak@bgk.pl

 

Dokumenty do konkursu

Biznes plan

Metryka produktu finansowego

Wniosek o dopuszczenie do konkursu

Regulamin konkursu

Umowa Operacyjna

Kryteria Wyboru Pośredników Finansowych

Załącznik 5 - Szczegółowe Zasady Sprawozdawczości

Załącznik 6 - Wniosek o Wsparcie

Załącznik 7 - Wniosek o Wypłatę Transzy

Załącznik 8 - Pełnomocnictwo do rachunku bankowego

Załącznik 9 - Cesja Praw z Zabezpieczeń

Załącznik 10 - Porozumienie do Weksla inblanco

Załącznik 11 - Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Załącznik 12 - Wniosek o wypłatę zachęty

 

Lista Pośredników Finansowych, którym przyznano wsparcie w ramach Konkursu nr 2.7/2016/FPJWW

Lista pośredników

 

Aby wyświetlić dalszą treść musisz być zalogowany.

Aby zalogować się, wypełnij poniższy formularz:

login: *
hasło: *