o JEREMIE     Promocja i informacja     Kontakt  
  Szukaj  
  Inicjatywa JEREMIE - dla rozwoju Polski  
     
  Strefa dla przedsiębiorców   Strefa dla pośredników   wiadomosc rozwiń wiadomości  

Konkurs 1.7/2016/FPJWW - reporęczenie

 

2016-12-16 UWAGA! 

W dniu 16 grudnia 2016 r. wartość złożonych w ramach Konkursu nr 1.7/2016/FPJWW - Reporęczenie wniosków przekroczyła wartość 200 mln PLN, tym samym, zgodnie z pkt. II.4 Regulaminu Konkursu wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych wniosków.

 

2016-09-13 UWAGA! 

Informacja o wznowieniu naboru i zwiększeniu alokacji w ramach Konkursu 1.7/2016/FPJWW na Produkt Finansowy "Reporęczenie"

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 (Priorytet I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.3 „Rozwój systemu finansowych instrumentów wparcia przedsiębiorczości”) uprzejmie informuje, iż do Konkursu w formule otwartej na Pośredników Finansowych nr 1.7/2016/FPJWW w ramach wsparcia ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego, Produkt Finansowy „Reporęczenie”, ogłoszonego w dniu 2 lutego 2016 r. została wprowadzona następująca zmiana:

Łączna kwota wsparcia przewidziana do przyznania w niniejszym Konkursie została zwiększona do poziomu 200 000 000,00 PLN (słownie: dwieście milionów złotych ). Tym samym, od dnia 13 września 2016r., wznawia się nabór wniosków o dopuszczenie do konkursu, do czasu osiągniecia, przez łączną wartość złożonych wniosków poziomu 100 % środków, przewidzianych w ramach niniejszego Konkursu (tj. 200 000 000,00 PLN), jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016r. do godz. 16.00.  

Pozostałe warunki Konkursu pozostają bez zmian.
W związku ze zmianą aktualizacji uległy następujące pliki:

Metryka Produktu Finansowego

Regulamin Konkursu

 

2016-09-06 UWAGA! 

W dniu 6 września 2016 r. wartość złożonych w ramach Konkursu nr 1.7/2016/FPJWW - Reporęczenie wniosków przekroczyła wartość 150 mln PLN, tym samym, zgodnie z pkt. II.4 Regulaminu Konkursu wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych wniosków.  Jednocześnie informujemy, iż została wszczęta procedura w kierunku zwiększenia alokacji na konkurs, o której mowa w pkt. II.3 Regulaminu Konkursu. Informacja w sprawie ewentualnej kontynuacji naboru wniosków zostanie zamieszczona po zakończeniu ww. procedury


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE nr 1.7/2016/FPJWW
DLA POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH
w ramach
Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.3 „Rozwój systemu finansowych instrumentów wparcia przedsiębiorczości”), ogłasza konkurs w formule otwartej dla Pośredników Finansowych w ramach wsparcia ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego.

Łączna kwota wsparcia przewidziana do przyznania w Konkursie wynosi 150 000 000,00 PLN. Uprawnionymi do składania wniosków o dopuszczenie do konkursu są podmioty określone w dokumentacji konkursowej dostępnej na niniejszej stronie internetowej.

W ramach Konkursu, Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego udzieli wsparcia w postaci Reporęczenia Pośrednikom Finansowym wybranym w oparciu o kryteria określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu, dostępnym na niniejszej stronie internetowej.

Wnioski można składać po upływie 3 tygodni od dnia ogłoszenia Konkursu, w trybie ciągłym, tj. w terminie od 24 lutego 2016 roku od godziny 8:00 do czasu osiągnięcia przez łączną wartość złożonych wniosków konkursowych poziomu 100% środków przewidzianych w ramach niniejszego Konkursu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 roku do godziny 16:00. Informacja dotycząca osiągnięcia przez łączną wartość złożonych wniosków konkursowych poziomu 100% środków przewidzianych w ramach niniejszego Konkursu zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej.

Wnioski należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu, określonym przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego w siedzibie:

Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Wielkopolskiego - Biuro Regionalne

Menadżer Funduszu Powierniczego
Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Składowa 5; 61-888 Poznań

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 albo wysłać pocztą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłką kurierską.

Wnioski będą rozpatrywane w trybie ciągłym według kolejności złożenia. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura Regionalnego (decyduje data stempla Biura Regionalnego, a nie data stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej).

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania, składania oraz oceny wniosków określone zostały w Regulaminie Konkursu oraz w jego załącznikach dostępnych na niniejszej stronie internetowej.

Wnioski przygotowane w innej formie niż przewidziana w Regulaminie Konkursu oraz wnioski dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Podmiotom składającym wniosek przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego w trybie określonym w Regulaminie Konkursu. 

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, jak również każdy Wnioskodawca zostanie indywidualnie poinformowany o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.

 

Pytania prosimy kierować do:

Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Wielkopolskiego - Biuro Główne

Menadżer Funduszu Powierniczego
Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Instrumentów Finansowych
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
tel.: +48 22 599 81 00, fax: +48 22 823 88 25
email:

Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Wielkopolskiego - Biuro Regionalne

Menadżer Funduszu Powierniczego
Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Składowa 5; 61-888 Poznań
tel.: +48 61 885 31 04 (05)
Agata Adamczewska e-mail: agata.adamczewska@bgk.pl
Romuald Fabisiak a-mail: romuald.fabisiak@bgk.pl

 

Dokumenty do konkursu

Biznes plan

Metryka produktu finansowego

Wniosek o dopuszczenie do konkursu

Umowa Operacyjna

Regulamin konkursu

Kryteria Wyboru Pośredników Finansowych

Załącznik 4 - Zasady Wypłaty Reporęczeń

Załącznik 6 - Szczegółowe Zasady Sprawozdawczości

Załącznik 7 - Wniosek o Wsparcie

Załącznik 8 - Wniosek o Wypłatę Reporęczenia

Załącznik 9 - Pełnomocnictwo do rachunku bankowego

Załącznik 10 - Cesja Praw z Zabezpieczeń

Załącznik 11 - Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Załącznik 12 - Lista instytucji finansowych

Załącznik 13 - Wniosek o wypłatę zachęty