o JEREMIE     Promocja i informacja     Kontakt  
  Szukaj  
  Inicjatywa JEREMIE - dla rozwoju Polski  
     
  Strefa dla przedsiębiorców   Strefa dla pośredników   wiadomosc rozwiń wiadomości  

Konkurs 1.6/2016/ZFPJ - reporęczenie

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE nr 1.6/2016/ZFPJ DLA POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH
w ramach
Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka -Innowacje-Technologie”, Działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.4 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP -Inicjatywa JEREMIE”), ogłasza Konkurs w formule otwartej dla Pośredników Finansowych w ramach wsparcia ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Łączna kwota wsparcia przewidziana do przyznania w niniejszym Konkursie wynosi 100.000.000,00 PLN. Uprawnionymi do składania Wniosków są podmioty określone w dokumentacji Konkursowej dostępnej na niniejszej stronie internetowej.

W ramach Konkursu, Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE udzieli wsparcia w postaci Reporęczenia Pośrednikom Finansowym wybranym w oparciu o Kryteria określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu dostępnym na niniejszej stronie internetowej.

Wnioski o dopuszczenie do Konkursu można składać po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia Konkursu, w trybie ciągłym tj. w terminie od dnia 11 marca 2016 roku od godziny 8:00, do czasu osiągnięcia przez łączną wartość złożonych Wniosków Konkursowych poziomu 100% środków przewidzianych w ramach niniejszego Konkursu, jednak nie dłużej niż do dnia 30 grudnia 2016 roku do godziny 16:00

Informacja dotycząca osiągnięcia przez łączną wartość złożonych Wniosków konkursowych poziomu 100% środków przewidzianych w ramach niniejszego Konkursu zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej.

Wnioski należy składać zgodnie ze Wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu, określonym przez Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Wnioski należy przesłać kurierem lub pocztą za potwierdzeniem zwrotnym na adres:

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE - Biuro Regionalne

Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE
Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Tkacka 3A
70-556 Szczecin

lub składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. DDecyduje data wpływu dokumentacji do Biura Regionalnego, a nie data stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej.

Wnioski będą rozpatrywane w trybie ciągłym według kolejności zgłoszenia.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania, składania oraz oceny Wniosków określone zostały w Regulaminie Konkursu oraz w jego Załącznikach dostępnych na niniejszej stronie internetowej.

Wnioski przygotowane w innej formie niż przewidziana w Regulaminie Konkursu, nie będą oceniane.

Podmiotom składającym Wniosek przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w trybie określonym w Regulaminie Konkursu.

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, jak również każdy Wnioskodawca zostanie indywidualnie poinformowany o wyniku rozpatrzenia jego Wniosku.

 

Pytania prosimy kierować do:

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE - Biuro Główne

Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE
Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
tel.: 22 599 81 14
fax: 22 823 88 25
email:
osoba kontaktowa: Krzysztof Załęgowski

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE - Biuro Regionalne

Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE
Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Tkacka 3A
70-556 Szczecin
tel.: 91 48 90 879
fax: 91 43 44 712
e-mail:
osoby kontaktowe: Kamila Lewandowicz, Anna Pawlak, Mirosław Bera

 

Dokumenty do konkursu:

Regulamin konkursu

Wniosek o dopuszczenie do konkursu

Biznes plan

Kryteria wyboru Posrednikow Finansowych

Umowa Operacyjna

Metryka Produktu finansowego Reporęczenie

Załącznik nr 6 - Szczególowe zasady sprawozdawczości

Załącznik nr 7 - Wniosek o wsparcie

Załącznik nr 4 - Zasady wypłaty środków

Załącznik nr 8 - Wniosek o wypłatę Reporęczenia

Załącznik nr 9 - Pełnomocnictwo

Załacznik nr 10 - Cesja z wierzytelności i zabezpieczeń

Załącznik nr 11 - Procedura składania rozliczeń

Załącznik nr 12 - Lista instytucji finansowych

Załącznik nr 13 - Wniosek o Wypłatę Zachęty

 

 

 

Informacja o zakończeniu przyjmowania wniosków

Informacja o zakończeniu przyjmowania Wniosków Konkursowych na wybór Pośredników Finansowych w ramach wsparcia ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Numer konkursu: 1.6/2016/ZFPJ
Rodzaj wsparcia: Reporęczenie  
Liczba złożonych wniosków: 6 wniosków
Łączna kwota aplikowana przez Wnioskodawców:  81 000 000,00 zł